Aké povinnosti mi vyplývajú z členstva v klube?
Dodržiavať stanovy klubu, šíriť jeho dobré meno, riadne a včas platiť členské a iné príspevky, chrániť majetok klubu.